Green Rock

Vi säljer Greenrock Oy´s reningsverk.

Med ett reningsverk från Greenrock behöver du inte hantera slampåsar eller tillsätta kalk för att reningsverket ska fungera. Det enda som behövs är  tömning med slambil (normalt två gånger per år) och att tillsättningen av fällningskemikalie fungerar. IISI minireningsverken behöver oerhört lite service, som också en sakkunnig husägare kan själv utföra.

RENINGSVERKEN ÄR CE-testade enligt  EN 12566-3 standarden och uppfyller de nödvändiga avloppsvatten reglerna.  IISI S6 / S10 passar utmärktför nya hus och även vid saneringar.

Ladda nerd information HÄR!

 

Funktionsprincip för reningsverken Iisi Rock, Iisi Sako 6.

Trickling Filter-teknik

I Greenrocks biologiska anläggningar för behandling av avloppsvatten används tekniken Trickling Filter. Trickling Filter-metoden baserar sig på att vattnet luftas på fasta växtunderlag så att organiska ämnen samt näringsämnen avlägsnas. Metoden liknar den process som sker i naturen. Skillnaden är att vattnet lyfts upp med en pump istället för att avdunsta. Fördelarna med Trickling Filter-tekniken, jämfört med den vanligare att använda aktivt slam, är att mindre slam produceras samt att Trickling Filter bättre klarar av variationer i belastningen.

Ekoteko sedimentering

Ekoteko sedimentering innebär att sedimenteringskemikalier matas till slambrunnen. Doseringen sker med utrustning som placeras inomhus under diskbänken. Metoden får slambrunnen att fungera effektivare eftersom Greenrocks aluminiumbaserade sedimenteringskemikalier förutom flytande fosfor även binder organiska ämnen. På så sätt minskas den biologiska belastningen.

Genom att kombinera dessa två tekniker får man till stånd en biologisk-kemisk helhet som möjliggör en ekonomisk och enkel anläggning för rening av avloppsvatten i glesbygden.

 

IISI ROCK för 5 personer eller 150 m² bostadsyta

 

IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt fungerande avloppsvattenreningsverk, som installeras på en färdig slambrunn. IISI ROCK kan installeras oberoende av årstid, eftersom grävarbeten inte behövs. Det är bara att lyfta reningsverket ovanpå den sista slambrunnen. Fosforavlägsnandet sker med hjälp av kemikalier. IISI-reningsverket fungerar som en bioreaktor, som avlägsnar organiska ämnen och kväve enligt gällande föreskrifter. IISI:s reningsresultat klarar de strängaste kraven och därmed även de grundläggande.

Du kan självklart installera IISI-reningsverket på en ny slambrunn, om din gamla inte uppfyller kraven.

Mått 1 200 mm (höjd), 1 200 mm (bredd), vikt 50 kg

 

 

 

ISII SAKO 6 för 6 personer eller 180 m² bostadsyta

IISI Sako 6 är ett biologiskt och kemiskt avloppsvattenreningsverk anpassat för ett hushåll på högst 6 personer. Processerna i IISI-reningsverket rengör vattnet så att det uppfyller kraven enligt lag. IISI Sako 6 fungerar i likhet med de andra IISI produkterna enligt Trickling Filter-principen. Denna effektiva process tillsammans med kemikalieutrustningens dosering garanterar en långsiktig och effektiv rening. Belastningsvariationer inverkar inte på resultatet i någon större utsträckning.

Mått 2 250 mm (höjd), 1 583 mm (diameter), vikt 250 kg

ISII SAKO 10 för 6 personer eller 180-300 m² bostadsyta

 

 

 

Behövliga kemikalier

Då du använder CleanWater uppnås ett bra reningsresultat.

Medelförbrukningi 10 l / person / åri.

Ämne: Polyaluminiumklorid(PAC).

Bedömning av CE-märkningskrav: Läs här

Ladda nerd information HÄR!

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)